Keyword: Empower Cosmopolitan Martini

Empower Cosmopolitan Martini

A bottled cocktail that contains sweet potato vodka, triple sec, white cranberry and lime